กิจกรรมทรรศนะศึกษา
ของนักเรียนกลุ่มชั้นมัธยมศึกษา
27 กรกฏาคม 2560