บุคลากร
จำนวน
วุฒิระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต
ปริญญาตรี
ตำกว่าปริญญาตรี
ผู้บริหาร
2
-
2
-
-
-
พนักงานครู
-
       - ครูผู้ช่วย
4
-
-
-
4
-
       - ครู คศ.1
20
-
1
1
18
-
       - ครูชำนาญการ
20
-
-
2
18
-
- ครูชำนาญการพิเศษ
11
-
2
1
8
-
       - ครูเชียวชาญ
1
-
-
-
1
-
       - ครู คศ.1 (ช่วยราชการ)
1
-
-
-
1
-
- ครูชำนาญการ(ช่วยราชการ)
1
-
-
-
1
-
พนักงานจ้างตามภารกิจ
       - ครูจ้างสอน
1
-
-
-
1
-
       - วิทยากรสอนศาสนา
5
-
-
-
5
-
       - ครูหลักสูตรอิบตีดาฯ
4
-
-
1
3
-
       - ครูโภชนาการ
1
-
-
-
1
-
      - เจ้าหน้าที่ธุรการ
3
-
-
-
3
-
     นักการภารโรง
3
-
-
-
1
2
    พื้นที่สีเขียว
2
-
-
-
-
2
รวม
79
0
5
5
65
4
ข้อมูล : 14 พฤษภาคม 2556

 

 

ชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน (คน)
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
5
114
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
5
106
ประถมศึกษาปีที่ 1
5
148
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
158
ประถมศึกษาปีที่ 3
5
160
ประถมศึกษาปีที่ 4
5
145
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
169
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
190
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
30
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
29
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
11
รวม
43
1,260
ข้อมูล : 14 พฤษภาคม 2556