การประชุมโครงการ CMU(Case Management Unit ) ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) วันที่ 18 พ.ย. 2556 
ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา ให้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป