ประชุมเชิงเสวนาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร หัวหน้างาน และประธานสาระการเรียนรู้