คณะกรรมการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดี
กับนางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ ในการที่จะเข้ารับสายสะพาย ในตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ