ประจำปีการศึกษา 2560


นายสุรพงศ์ สุทธิศักดา
รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

::
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย
นางศิวพร ยืนชนม์
นายสุรพงศ์ สุทธิศักดา
นายสุรพงศ์ สุทธิศักดา
นางนันท์นภัส ลาเต๊ะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แบ่งออกเป็น 1 งาน 3 ช่วงชั้น ดังนี้
แบ่งออกเป็น 1 งานดังนี้
แบ่งออกเป็น 1 งานดังนี้
แบ่งออกเป็น 3 งานดังนี้
::
::
::
::
นายเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง
หัวหน้าวิชาการ

นางสาวพัชรีย์ ศรีทอง
หัวหน้างานธุรการ

นางอรอนงค์ บัวอินทร์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นายพรศิลป์ ทองตราชู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
::
::
::
::
1. นางนิอามีเนาะห์ อิสาเฮาะ
1.นางวัลลีนาร์ ลาเตะ
หัวหน้างานวิชาการระดับปฐมวัย
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
::
::
::
::
2. นางอารีย์ การัตน์
2.นายสมพงษ์ พรหมสว่าง
หัวหน้างานวิชาการระดับประถมศึกษา
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
::           ::
         
3.นายบุญชัย สุดจรัสธรรม           3.นางงามตา มีมาก
หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยม           หัวหน้างานอาคารสถานที่