ทางม้าล้ายในโรงเรียน
ฝึกความมีวินัยในการข้ามถนนให้กับนักเรียน ไอเดียดี ๆ จากครูสมศักดิ์ จันลาภ