โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการทดสอบ Pre O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทดสอบจริงที่จะจัดการทดสอบขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นแนวข้อสอบของทั้ง
5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระคณิตศาสต์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่ามีลักษณะการทดสอบเป็นเช่นไร