มอบรางวัลนักเรียนคนเก่ง
นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
มอบเกียรติบัตรในรายการแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้

จากการประกวดแข่งขันวาดภาพถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย วิถีไทย วิถีถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดยะลา ผลปรากฏว่า
นายอิรฟาน สาแล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
นางสาวนุรอีมาน ยะโก๊ะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูอนัน เจ๊ะแว

การแข่งขันนักเรียนคนเก่งระดับภาคในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้
กลุ่มสาระศิลปะ
นายอิรฟาน สาแล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเหรียญทอง คะแนน ๘๙ คะแนน 
และครูผู้ฝึกซ้อมคือ นายอนัน เจ๊ะแว


-----------------------------------------------------------

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันนักเรียนคนเก่งระดับประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
เด็กชายซูไฮมี ลามะดอ โดยครูอาริยา พันธ์หีม 
และทีมงานคุณครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ
คุณครูณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
คุณครูอรอนงค์ บัวอินทร์
คุณครูนิฮาฟานาน ยิ่งสมาน
เป็นคุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๒ 
นายอับดุลฮากิม โต๊ะเก็ง ได้เข้าร่วมแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ระดับประเทศ โดยมีครูอับดุลเลาะ นาปีเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียน