มอบกระเช้าปีใหมจาก่ธนาคารอิสลามสาขายะลา (I Bank)
ผู้จัดการธนาคารอิสลามสาขายะลา (I Bank) และคณะมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารโรงเรียน
มอบเงินสนับสนุนโครงการออมไว้วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า 1,500 บาท และมอบของขวัญเนื่องใน
กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)