โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 14 ธันวาคม 2559