วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามาแนะแนว นักเรียนชั้นม.3
ในวันที่ 24 พ.ย. 2559