กิจกรรมวันพ่อ
2 ธันวาคม 2559
            นักเรียนร่วมแสดงความอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการร่วมกันปฏิญาณตนทำดีเพื่อพ่อ นักเรียนร่วมกันร้องเพลงพ่อของแผ่นดินและ
พระราชาในนิทาน โดยมีท่านผู้อำนวยการปิ่นรัตน์ มะลิชู เป็นผู้นำนักเรียนในการปฏิญาณตน หลังจากนั้นมีการวีดีทัศน์ประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้นักเรียนทราบ และให้นักเรียนเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระองค์ผ่านบอร์ดความรู้ของแต่ละช่วงชั้นที่จัดไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านใบงานต่าง ๆ