การประชุมชี้แจงโครงการเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่นำร่องเทศบาลนครยะลา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
         

นายอำพล พลศร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา เป็นประธานในการประชุม