ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเีรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 16 พ.ย. 2555
ณ ใต้ถุนอาคารบริรักษ์