ภาพบรรยากาศการประเมินรอบที่ 2 เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
ในระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง)

ประจำปีการศึกษา 2555
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555