กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของ สภอ.เมืองยะลากับนักเรียนชั้น ป.5-ม.3