การเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียง
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559