ี่      
ภาพกิจกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มสังกัดเทศบาลนครยะลา
ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2557