ภาพกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ณ สวนคณิตศาสตร์ และแหล่งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ