ภาพบรรยากาศการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557