ภาพการอบรมเครื่อง Tablet สำหรับครูกลุ่มชั้นป.1-2 และครูคอมพิวเตอร์
ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา