ภาพการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ จ.สงขลา