กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการของ 8 กลุ่มสาระวิชา และ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ของนักเรียนอนุบาล
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2555
ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ.ยะลา