ภาพกิจกรรมภาษากับอาเซียน
วันที่ 24 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)