ภาพขบวนพาเหรดในกิจกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มสังกัดเทศบาลนครยะลา
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555