สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17-18 สิงหาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
         
           โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ได้มีส่วนร่วมในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17- 18 สิงหาคม 2555 โดยพานักเรียนเข้าร่วมในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อชมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น Science show การแข่งขันโครงงาน การแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันห่อข้าวเหนียวด้วยใบกะพ้อ เป็นต้น ผลปรากฏว่านักเรียนของเราสามารถแข่งขันโครงงานในช่วงชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเิลิศอันดับที่ 1 โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือ คุณครูอรอนงค์ และคุณครูณัฐธีวรรณ แข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในช่วงชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเิลิศอันดับที่ 1 โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือคุณครูณัฐรีย์ การแข่งขันห่อข้าวเหนียวด้วยใบกะพ้อ ในช่วงชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเิลิศอันดับที่ 2 โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมคือ คุณครูสะรีป๊ะ