ภาพกิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์
ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ของนักเรียนป.3 และ ป.4