ภาพกิจกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มสังกัดเทศบาลนครยะลา
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558