กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขัน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558
         
รายการแข่งขันและได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือ รายการจรวดขวดน้ำ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ระดับประถมศึกษา คือ เด็กชายอานัส ดาหะมี และ เด็กชายรีสุวรรณ กาซา ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูผู้ฝึกซ้อม นายอับดุลเลาะ นาปี
ระดับมัธยมศึกษา คือ เด็กชายฟิตรี แวนาแว และ เด็กชายฟิตรี สาและ ชั้น ม.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ครูผู้ฝึกซ้อม นายอับดุลเลาะ นาปี