ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และอิสลามศึกษา
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558