1. ชื่อและที่ตั้ง

        โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 47 ถนนอนุสรณ์มหาราช ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา มีขนาดเนื้อที่ 7 ไร่
1 งาน 91 5/10 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง มีจำนวนห้อง 68 ห้อง

2. ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จัดตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2492 โดยนายสืบ จิตรภักดี นายอำเภอเมืองยะลา นายบำเพ็ญ ภูมิประเสริฐ และผู้ปกครองนักเรียนในท้องที่ตำบลสะเตงนอก เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านตลาดเก่าโดยคณะกรรมการอิสลาม ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมัสยิดกลางในปัจจุบัน ในปีแรกของการก่อตั้งโรงเรียนได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงชั้นเดียวมีนายบำเพ็ญ ภูมิประเสริฐ เป็นครูใหญ่ และนายอับดุลเลาะ บือแน เป็นครูประจำชั้น เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ คือภาษาไทยตามหลักสูตร และสอนอ่านเขียนภาษามลายู และเพิ่มชั้นเรียนจนครบถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2496 โรงเรียนบ้านตลาดเก่า ที่สร้างอย่าง เป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2496 สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา กรมสามัญศึกษาโดยเงิน งบประมาณ 200,000 บาท จำนวน 5 ห้องเรียน ขนาด 12 X 45 เมตร ในที่ดินประชาชนบริจาค และโรงเรียนจัดซื้อกรรมสิทธิ์รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน ต่อที่ดิน 6,000 บาท เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 มีนายวรสันต์ ถ้วนถวิล เป็นครูใหญ่ และมีครูจำนวน 6 คน

ปี พ.ศ. 2501 นางเอื้อพร วัชรสุขุม ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทนนายวรสันต์ ถ้วนถวิล
ปี พ.ศ. 2503 สร้างอาคารเรียนห้องที่ 2 ขนาด 8 X 16 เมตร โดยเงินที่ครูใหญ่และคณะครูจัดหาเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ และในปีนี้ได้ยกเลิกหลักสูตรพิเศษมาเป็นหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขณะนั้นมีครู 13 คน
ปี พ.ศ. 2511 โอนไปสังกัดเทศบาลเมืองยะลา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) " เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2511 มีครูทั้งหมด 13 คน
ปี พ.ศ. 2526 นายนพพล สิงขโรทัย ย้ายมาเป็นอาจารย์ใหญ่แทนนางเอื้อพร วัชรสุขุม ซึ่งลาออกเนื่องจากสุขภาพไม่ดี มีครูทั้งหมด 38 คน ชาย 11 คน
หญิง 27 คน มีนักเรียน 922 คน
ปี พ.ศ. 2540 นายประจบ หนูภิบาล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาด 18 ห้องเรียน งบประมาณ 15.5 ล้านบาท สร้างแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2542
ปี พ.ศ. 2543 นายวีระ เพ็งสุทธิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2543
และเกษียณราชการในปีพ.ศ 2553  
ปี พ.ศ. 2553 นางปิ่นรัตน์ มะลิชูิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2553
ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เปิดทำการสอนในระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       

ระดับชั้น
ห้องเรียน

รวม (คน)

อนุบาลปีที่ 1-2
10
220
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
30
970
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
3
70
รวมทั้งสิ้น
43
1,260

   *** ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 (ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลง)