งานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556
หนึ่งทศวรรษ สพฐ. กับการศึกษา จชต. เพื่อเด็กไทย
ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา และโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2556


โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ ผลการแ่ข่งขันเป็นดังนี้
         
สาระการเรียนรู้
รายการแข่งขัน
อันดับ
ระดับ
ครูผู้ควบคุม
คณิตศาสตร
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
4
เข้าร่วม
น.ส.พัชรีย์ ศรีทองฉิม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การขับร้องเพลงอนาซีีดภาษาไทยระดับ ป.1-6
13
เหรียญเงิน
น.ส.รอมละ มะยีแต
น.ส.ซารีนา
ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
2
เหรียญทอง
นางดนยา เจะอารง
น.ส.ณัฐรีย์ พุกพบสุข
นางงามตา มีมาก
ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับ ป.1-6
3
เหรียญทอง
นายสมพงษ์ พรหมสว่าง
ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1
เหรียญทอง
นายอนัน เจ๊ะแว