ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ.ยะลา
         
 


  
นายเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง
ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556
เข้ารับรางวัลในวันที่ 26 กันยายน 2556
         
         
นางอารีย์ การัตน์
ได้รับรางวันครูดีเด่น รายสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของคุรุสภา
เข้ารับรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2557