ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครยะลา และท่านรองนายกเทศมนตรีนครยะลา ให้เกียรติพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครอง นอกจากนี้ทางสำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครยะลาก็ได้มาให้ความรู้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานเพื่อป้องกันโรคหัด