การประกวดกระทงในงานเทศกาลลอยกระทงในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ร่วมยินดีกับการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ในปีนี้โรงเรียนของเราคว้ารางวัล “ชนะเลิศ” ขอขอบคุณความเป็นทีมของคณะครู
บุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจจนได้รับรางวัลนี้มาครอบครอง