กิจกรรมนิเทศการสอนในชั้นเรียน
17 พฤศจิกายน 2560
ประจำปีการศึกษา 2560
คณะผู้บริหารนำโดย นายสุรพงศ์ สุทธิศักดา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นางศิวพร ยืนชน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นิเทศเยี่ยมคุณครูและนักเรียน เพื่อกำกับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน