ภาพการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558
โดยอาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ เป็นวิทยากรในการอบรม