โครงการรณณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ในวันที่ 5 พฤศจิการยน 2558
โดยทีมงานจากตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ซึ่งได้อบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นป4-6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่