ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประกวดกระทงขนาดใหญ่ประเภทสวยงาม ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1