ภาพประกอบโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในระหว่างวันที่ั 23-24 มีนาคม และ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559