ภาพบรรยากาศการอบรมกระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์
ในช่วงปิดภาคเรียน 30 เม.ย-3 พ.ค. 2556
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา