ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองต้อนรับการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารบริรักษ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556