การอบรมการทำโครงงานในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
         
                 

                  การอบรมกาีรทำโีครงงานในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2555 โดยใช้วิทยากรแกนนำจากโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) คือ คุณครูณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ และ คุณครูอรอนงค์ บัวอินทร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำโครงงานเป็นอย่างมากมาทำการอบรมให้กับคณะครูโรงเีรียนเทศบาล ๕ และตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสะดวกและสำเร็จไปได้ด้วยดีโดยการนำของท่านผู้อำำนวยการโรงเรียน นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ซึ่งได้มีภาพบรรยากาศการอบรมมาให้ชมกันด้วยนะคะ

 

         
   
นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทำการเปิดการอบรม
         
คุณครูณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ และ คุณครูอรอนงค์ บัวอินทร์ วิทยากรในการอบรม