ภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
           ในระหว่างวันที่ 14้-15 พฤษภาคม 2555 ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการร่วมมือกันระหว่างคณะครู กลุ่มชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ และ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้มีความพร้อม ในวันเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555