ภาพบรรยากาศการอบรมสเต็ม
บรรยากาศการอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา อปท.88 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ได้รับเกียรติจากนางปิ่นรัตน์ มะลิชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดย นางศิวพร ยืนชนม์ และนางสาวอารียา  พันธ์หีม เป็นหัวหน้าศูนย์การอบรมของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมในวันที่ 26-28 เม.ย 60 และ รอบประถมศึกษา อบรมในวันที่ 1-3 พ.ค. 60


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 26-28 เม.ย 60
       
   
         
   
         
   
         
ประถมศึกษา อบรมในวันที่ 1-3 พ.ค. 60