ภาพบรร่ยากาศการจัดโครงการวันวิชาการ ท.5
ในวันที่ 10 มีนาคม 2560