ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง 2560
12 พ.ค. 2560
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยได้รับเกียรติจากนายสัญญา สุวรรณโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นประธานในการประชุม ให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET , NT , การทดสอบการอ่านออกเขียนได้สูงสุด 5 อันดับของสถานศึกษา