สัมภาษณ์ครูเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง และ นายอับดุลเลาะ นาปี โดยอาจารย์จาก มอ.ปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านการพัฒนาครูพี่เลี้ยง
ด้วยการสร้างระบบโค้ชชิ่งในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้