ภาพบรรยากาศการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ก่อนปิดภาคเรียน โดยท่านรองนายกฯ สัญญา สุวรรณโพธิ์